خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

جمعه، دی ۰۹، ۱۳۸۴

آموزش معماری

(نوشتار دوم )هدف و ماهيت معماری در دوران معاصر
( بخصوص در زمينه های فرهنگی و اجتماعی کشورمان)

محيط شهری ايران چون« محيط شهری ژاپن امروز پر است از ساختمانهای بی معنا و بی رغبت. اما روياهای آسان پسند و توافق های سهل انگارانه که باعث به وجود آمدن چنين ساختمانهايی شده اند، در همان ها خاتمه نمی يابند.آنها تأثيرات نااميد کنندة خود را در تمامی محيط گسترده اند، خواه اين محيط طبيعی باشد و خواه مصنوعی. معماری نه از شهر می تواند بگريزد و نه از جهان طبيعی. آری، به همين علل، معماری نمی تواند در آنها مستحيل گردد. برای معماری، اينکه راهی بيابد که بی هيچ وابستگی سخن بگويد، اهميت دارد. فقط از همين راه است که می تواند در جامعة امروز چيزی پرمعنا دربارة فضاها ابراز دارد.» ¹
« متأسفانه، توجه بسيار زيادی که خالقان فلسفه معماری معاصر صرف تکنولوژی کردند باعث کم توجهی به شيوه هايی بود که در آن مردم می بايست در ميان فضا زندگی کنند.»²
سبک های زندگی مردم امروز بر حسب ميزان غربی شدن آنها شديداً متنوع است و معماری امروز در ميان اين تنوع دچار تزلزل شده، در حال دگرگونی و بازسازی است. اما انديشه ماحصل اين دگرگونی گاهی انسان را دچار ترديد می کند. چرا که ما خويشتن را از ياد برده ايم و تنها پوسته ای را می مانيم با ادعايی بزرگ. بعلاوه، تجمع متن های مختلف سردرگمی کلانی را در مخاطبان مان ايجاد کرده که آنان را کاملاً با فضايمان بيگانه می سازد.

آيا برای آنکه حقيقتاً خودمان باشيم نيازمند ديگرانيم؟

1- آندو، تادائو، ده پرسش از هشت معمار، تهران، نشر خاک، مجموعه مقالات معماری و شهرسازی، چاپ 1376، ص 56
2- مياواکی، مايومی، همان، ص 86
17/9/138_Anonymous

دوشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۴

عکس معماری

میدان نقش جهان - اصفهان

شنبه، دی ۰۳، ۱۳۸۴

آموزش معماری

(نوشتار دوم) هدف و ماهیت معماری در دوره ی معاصر


(در حالی که امروز نه میدانیم کجاییم و نه میتوانیم بر این لحظه که هستیم هیچ چندان پای بفشاریم اما شروع آینده از این لحظه اعلام شده است آینده ای که یا ما را تعریف خواهد کرد یا ما آنرا تعریف خواهیم کرد .)1
(نگرش التقاط گرایی معماری ایران به خوبی در طی این دهه ها قابل دیدن است . برداشت های آزادی از سبک های گذشته ایران باستان دوره اسلامی و یا حتی معماری غربی که به نسبت های مختلف تقلید شده است به وضوح در نما و پلان های ساختمانهایی چون دبیرستان البرز و نظایر ان دیده میشود .
نهضت مدرن همراه باساخت و سازهای فراوان و نگرشهای نوسازی و توسعه که در جهان شکل گرفته بود و انبوه سازی را نیز در بر می گرفت به شدت چهره معماری و شهرسازی را در دهه های بعد از دهه بیست تغییر داد امروز آنچه در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک مشاهده میشود شهرهایی شبیه به هم و بی هویت است که ناشی از سیاست ها و مدیریت های اقتصادی و برنامه ریزی شهری و دهه های اخیر و میراثی است که بیشتر ناشی از شبه مدرنیته است تا سبک معماری مدرن .)2
(از یک ربع قرن پیش دیگر افکار تازه ی معماری تنها از اروپا به وجود نمیآید .تمدن جهانی در حال تکوین است اگر چه بسط این تمدن در همه کشورها به یک سرعت صورت نمیگیرد .
در پایه این تمدن جهانی چه در علوم و چه در هنرها تصور فضایی عصر ما نهفته است در معماری امروز ایجاد فرمهای مستقل بی ارتباط هدف نیست . هدف نظم اشکال در فضا است و این اصلی است که در تمام دوره های پر ثمر هنر صادق بوده است .)3
جامعه ای که در حال گذر از دنیای سنت به دنیای مدرن است لاجرم نوعی از معماری را می طلبد که همگام با این تفکر پیش برود .
ابهام در مسیر حرکتی جامعه در پیکره معماری نمودی عینی دارد . به گفته مارک فیشر " اگر ندانی به کجا میروی احتمالا به هیچ جا هم نمیروی"

1- مجله معماری و شهر سازی - شماره 40 و41 - عبدالرحیم عقیلی نسب
2- مجله معماری و فرهنگ - شماره 15 و16 - معماری معاصر ایران و مکتب مدرن - مصطفی کیانی
3- گیدئین زیگفرید- فضا زمان معماری - ترجمه منوچهر مزینی - انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب

تنظیم : بهمن علیپور

آموزش معماری

(نوشتار اول) هدف و ماهیت معماری

- فضا سر منزلی است که معماری به سوی آن حرکت می کند.(1)
1- سر دنیس لادسن،مجله معمار،شماره 2،پاییز 77
سعید صابری

جمعه، آذر ۲۵، ۱۳۸۴

عکس معماری

پل خواجو - اصفهان

آموزش معماری

نوشتار دوم - معماری معاصر ایران

« معماری معاصر ایران را به مثابه کودکی مینمایانند که هم خصلت های مثبت خاندانش را به ارث برده و هم، در ایفای نقشی که ناگزیر ایفا میکند، ناپختگی هایی به خرج می دهد که آینده اش را مخاطره آمیز می دارند؛ ریشه هایش، به او هویت می بخشند و گرایش هایش، ابهام ها و پرسش هایی را در اصول مطرح می کنند.
معماری معاصر ایران از سه آبشخور حیاتی اصلی تغذیه می شود که عبارتند از:
1 ـ پشتوانه فرهنگ معماری ایران، با تمامی گونه گونی ها و ابهام هایی که در شناخت و در برداشت از دریای بی کرانش می توان داشت.
2 ـ شیوه های فهم کردن و برپا داشتن معماری رنسانسی اروپا، با تمامی جنبه های سازنده و یا منفعلی که از بذل توجه به شواهد صوری زاده توانند شد.
3 ـ اندیشه ها و مصداق های معماری مدرن جهانی، با تمامی ابهام هایی که از نیاز به نوسازی و از عجله در این امر زاده توانند شد و با تمامی حرکتهای پرشور و تهوری که از فرهنگ قرن بیستمی مایه می گیرند.» [1]
«آنچه از معماری معاصر ایران از دیدگاه کاربردی روی داده عبارت است از:
1 ـ اضافه شدن گونه ها یا انواع تازه معماری.
2 ـ کاربردهای تازه ای که در پیکره های کالبدی قدیمی جایگزین شده اند.
3 ـ به میان آمدن مجموعه های بزرگ معماری درون شهری و برون شهری.» [2]
برداشتی از متن فوق ( توسط نگارنده ) :
معماری معاصر ایران، فرهنگ ملی را سرچشمه ای اصیل قرار داده، از آن حرکت کرده و از آن دور شده و با نهادی نو به آن بازگشته است.
[1] ـ فلامکی، محمد منصور، شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب، چاپ اول، موسسه علمی و فرهنگی فضا ( نشر فضا )، 1371، تهران، ص 487
[2]ـ ر. ک همان منبع، ص 500
سیمین مروج
Simin_moravej@yahoo.com

آموزش معماری

نوشتار دوم – هدف و ماهیت معماری در موقعیت کنونی

هنگامیکه رسیدن به دستاوری قابل توجه در معماری امروز ایران به خواب وخیال می ماند؛ آنچه به عینه حضور دارد به کابوس، نمی توان از این "حرفه" یا "هنر" سخن گفت .
مسئله اصلی این است: آیا اصولا زمینه ای واقعی برای طرح مسئله معماری وجود دارد یا نه؟
اگر پاسخ مثبت است باید بتوان به قرائتی دقیق، یعنی آثار ساخته شده، وجود چیزی شایسته نام معماری را اثبات کرد.
و اگر پاسخ چنانکه من تصور می کنم منفی است باید دید آیا زمینه سازی برای معماری به صورت عملی در شرایط فعلی؛ یعنی سعی در تحقق رویا، امکان پذیر است یا نه؟ (*)

* افشار نادری ، کامران – معمار 1- معماری امروز ایران و مسئله پیشرفت- کلام معماری- تابستان 77

فهیمه فریفته

چهارشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۴

عکس معماری


مسجد امام - اصفهان

آموزش معماری

نوشتار دوم - هدف وماهیت رشته معماری دردوران معاصر(در زمینه های فرهنگی و اجتماعی کشورمان).


مقدمه:
(( چیزهای گذشته در گذشته هستند و ازحال به آنجا نمی روند ، چیزهای حال درحال هستند و ازگذشته به آن راه نمی یابند .......رودخانه هایی که برای پوشاندن زمین ازآب ، با یکدیگررقابت کنند ، جاری نمی شوند.
هوای سرگردان که به دورخودش می گردد ، حرکت نمی کند . خورشید یا ماهی که فقط به دورخودش بگردد ، دورنمی زند. )) *

متن:
(( فرهنگ معماری درواقع سنجه ای اساسی است برای اندازه گیری فرهنگ یک ملت ، و چنین نیز خواهد ماند.))**

نتیجه:
معماری معاصرما نیازمند معمارنیست ، بلکه محتاج معماری خوب است.


منابع و مآخذ:
* آلن واتس ، طریقت ذن، نشر بهجت ، صفحه 111
** فلامکی، محمد منصور ، ریشه ها و گرایشهای نظری معماری ، نشر فضا،صفحه 210


الهام آرام منش
Elham_Arammanesh@yahoo.com

جمعه، آذر ۱۸، ۱۳۸۴

آموزش معماری

هدف و ماهیت معماری – نوشتار 1

اولين و شايد اساسي ترين سوالي که براي هر شخصي که با معماري سرو کار دارد پيش مي آيد اين است که : معماري چيست و ماهيت آن کدام است؟
يافتن پاسخي صحيح براي اين سوال براي هر دانشجوي معماري کمکي بزرگ به طي کردن مسير پيشرفت و تعالي دراين رشته مي باشد . برخي از بزرگان اين رشته معتقدند که معماري تنها ايجاد فضاست چنانکه فيليپ جانسون مي گويد: « بعضي در جستجوي مفهوم معماري اند. چه مفهومي ؟ معماري تنها ايجاد انواع جديد فضاهاست.»
پيتر آيزنمن مي گويد: «کاري که معماران براي مردم انجام مي دهند چيزي است جز فکرکردن به عملکرد صرف که ما مي دانيم بايد انجام دهيم. چيزي بيش از حل مساله سرپناه و ساخت يک مکان .همه ما اين کارها را انجام مي دهيم ولي کار ديگري هم مي کنيم و آنچه که کاري را به يک اثر بزرگ و تاريخي تبديل مي کند همان چيز ديگر است. و اين مشکل ترين مساله دنياست. چون اگر از معماران بپرسيد چه چيزي کار را به يک اثر معماري تبديل مي کند خيلي ها نمي توانند به آن پاسخ دهند. »
شايد از اين روست که سرانجام کار به آنجا مي انجامد که پيترآيزنمن بر خود مي بالد که توانسته است خانه اي طراحي کند که آنچنان ضدعملکرد است که صاحب آن که يک رياضيدان است نمي تواند در آن زندگي کند. ( خانه شماره 2) چرا که در وسط اتاق خواب آن ستوني قرار دارد که مانع آن مي شود که در آنجا تختخواب گذاشت ؟
لوکوربوزيه : معماري بازي استادانه با حجمها در زير نور است .
ماريو بوتا : معماري چيزي جز ساختن زمين نيست.
پيتر کوک: ARCHITUCTURE IS FUN!!
گوته : معماري موسيقي تجسد يافته است.
آدولف لوس : معماري چيزي نيست جز يادمانها و مقبره ها و از طريق آنهاست که ما تاريخ و فرهنگمان را به ياد مي آوريم.
در اين ميان شايد آشنايي با نظرات معماران باتجربه داخلي و يا معماراني با فرهنگي نزديک به فرهنگ ما ، کارگشاتر و کارآمدتر باشد :
بالکريشنا دشي ( معمار هندي معاصر) : معماري پديده اي منفرد نيست . هنر نقشي مهم در طبيعت دارد . انديشه ناب بيان شدني نيست اما سکونتگاههاي انسان بيانگر سکونت او در جهان هستند ، پس منشا اثر معماري تنها انديشه ناب نيست و راز معماري کردن نيز تنها کالبد بخشيدن به باورها نيست. برپاکردن ديوار و ساختن طاق براي تعريف مکان براي کار و سکونت و عبادت ، و ديگر امور زندگي ، نيازمند شناخت اصولي است که از راه آنها انديشه ناب کالبد مي يابد و بدين سان بيان مي شود.
نادر اردلان : هميشه تلاش و مبارزه اي براي رسيدن از تاريکي و سنگيني به سبکي و نور وجود داشته است و معماري شايد نوعي پاسخ به اين تلاش باشد يعني از ماده اي بي جان چيزي را بسازيم که از آن نداي آسماني برآيد.
سيد هادي ميرميران : معماري فقط فضاست . حجم هم فضاست . حجم را اگر از بيرون نگاه کنيم يک نوع فضا مي شود . ما معماري را با حجم مي بينيم و با فضا درک مي کنيم .
محمدرضا قانعي : هنرمعماري چيزي است فراتر از عملکرد ، سازه و حتي مصالح ساختماني پديد آورنده فرم و فضا . « معماري » در واقع ، تغيير شکل فضا به شکا هنرمندانه است. وقتي مي گوييم هنرمندانه سه مفهوم « ابداع » « سنخيت » و « کمال » را در نظر داريم.

ماخذ:
- مجله معمار شماره19
- مجله معماري و شهرسازي شماره 55-54
- کتاب معماري ديکانستراکشن و معماري ديکانستراکتيويست
تینا فرهبد

عکس معماري

مسجد امام - اصفهان