خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

یکشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۸

به اطلاع مي رساند كه آدرس اين وبلاگ، به قرار زير تغيير يافته است.
http://khanehirani.blogspot.com/

شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۸

آموزش معماری

اگر پرسند که چند حکم باشد بنائی را ، بگو که ده حکم است ؛
« اول آنکه هر صبح که برخیزد از علم و شریعت و طریقت با خبر باشد تا استادی او مسلم باشد .دویم ، هر کس را در خور حوصله و توانایی کار فرماید . سیم ، با سخاوت و خیر باشد . چهارم ،در کار خود استاد باشد و آنچه را که انجام دهد چنان باشد که از برای خود نماید .پنجم ،با همه کس به خُلق نیکو پیش آید . ششم ،تنگ حوصله نباشد. هفتم ،فقیردوست باشد. هشتم ، کاری گران و زیردستان خود را به نان و جامه شفقت نماید. نهم ، پسران مردمان را عزیز دارد. دهم ، در کار خود چُست و چالاک باشد .» «فتّوت نامه بنایان»

شنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۸

آموزش معماري

اگر پرسند که چند اصل است بنائی را ، بگو که پنج اصل است ؛
« اول با طهارت بودن ، دویم بر جاده راستی بودن ، سیم با حیا بودن و نظر از غیر برداشتن ، چهارم کم سخن گفتن ، پنجم به اَدب بودن نزد مشایخ و بزرگان .»
«فتّوت نامه بنایان»

سال نو مبارك

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

که بباغ آمد از اِینراه و از آن خواهد شد