خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

شنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۷

تصاویر و جملات کوتاه معماری

آبادی خانه ها نه به ساختمان آنها ، که به معنویت درونی آنها بسته است .

خانه های ایرانی ، که بهترین نمونه های آنها هنوز در گوشه و کنار بسیاری از شهرها یافت می شوند؛

آبادند زیرا رو به سوی عالمی دیگر دارند.

«حمیدرضا فرزان یار»