خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۷

جملات کوتاه

برو تو خانه ی خود را فرو روب
مهیا کن مقام و جای محجوب
چو تو بیرون شوی او اندر آید
به تو بی تو جمال خود نماید .

(گلشن راز)

جمعه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۷

مطالعه و پژوهش:
به منظور شناخت تفاوت ميان مطالعه (study) و پژوهش (research) ابتدا به واژه شناسي و ارائه تعاريف متعارف از آن دو واژه مي پردازيم.
مطالعه:
واژه مطالعه يک واژه عربي است که ريشه آن از طلع به معنا برآمدن و نمايان شدن است. اين واژه به معناي تحقيق و بررسي و مرور و خواندن مي باشد. اين واژه در تعاريف مختلف به شرح زير آمده است:
تعريف مطالعه:
· مطالعه يک فرآيند شرطي و اکتسابي جهت افزايش معلومات است. فرآيند شرطي و اکتسابي يعني آنکه، مطالعه مرحله به مرحله پيش مي رود و داراي بخش هاي مختلف مانند مهارت هاي قبل از مطالعه، ايجاد آمادگي و غيره است[1].
· مطالعه را فعاليت ويژه انسان نام برده اند. فعاليتي که به ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي هاي فرد منجر مي شود.
· مطالعه راهي است براي پرورش استعدادهاي خداداد انساني که او را در مسير رشد و تکامل راهنمائي مي کند.
پژوهش:
واژه پژوهش اسم مصدر از فعل پژوهيدن است. اين فعل (کارواژه) از ديرباز در متن هاي گوناگون پارسي به معناي "جستجو کردن" به کار رفته است[2].
تعريف پژوهش[3]:
پژوهش، پردازش اطلاعات برخوردار از انتظام، متعلق به گستره خاصي از علوم و دارا هويت جمعي است که به نوآوري مي انجامد.
فعاليت هاي منظم و برنامه ريزي شده به منظور کشف مجهولها، دستيابي به دانش جديد و نوآوري در زمينه هاي مختلف علوم و فن آوري را پژوهش مي گويند.
پژوهش يک روند فعالانه، هوشيارانه و سامان مند برا کشف، تعبير و بازنگري پديده ها، رخدادها، رفتارها و فرضيه هاست که با استفاده از پديده هاي موجود براي دست يافتن به راهکارهاي علمي و فن آوري بکار مي رود.
کليد واژه ها[4] :
اطلاعات
پردازش: مسير عبور از اطلاعات به يافته هاي جديد
انتظام
گستره خاص از علوم: پژوهش چيزي جز حل روش مند يک مسئله نيست و مسئله به يکي از حوزه هاي معرفتي تعلق دارد.
هويت جمعي: هر برنامه پژوهش، عضوي از هويت جمعي علم است.
نوآوري: پژوهشگر در مقام دستيابي به امري است که تاکنون بدست نيامده است و همان يافته هاي جديد علمي است.
نتيجه:
باتوجه به تعاريفي که در آن دو بعد ارائه شد مي توان گفت:
- مطالعه (study) مرحله اي از پژوهش (research) است که به انتظام اطلاعات مربوط مي شود.
- در برنامه پژوهش هدف توليد يافته هاي جديد علمي (نوآوري) است اما در برنامه مطالعه هدف انتظام و گردآوري اطلاعات است که الزاماً به نوآوري نمي انجامد.
- پژوهش روند فرضيه اي و آزمايشي است که به نظريه اي جديد خواهد انجاميد پس پژوهش امري نظري است و در مقابل آن مطالعه امري کاربردي به شمار مي رود.
- پژوهش دارای هدفی مشخص و کاملا صريح است و دارای هويتي چرخشی است اما مطالعه ممکن است از ابتدا براساس هدفی مشخص صورت نگيرد.


1 - http//www.aftab.ir
2 - http//www.en.wikipedia.org
3-روش تحقيق در علوم اجتماعی , ريمون کيوی
4- مروری بر کتاب روش شناسی مطالعات دينی , دکتر احد فرامرز قراملکی

سپيده جلال : دانشجو کارشناسی ارشد معماری
ww_sepideh @yahoo.com
شنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۷

جملات کوتاه

اکنون اگر صد هزار بار آب دریا را طاس طاس بپیماید ، گوهر را نیابد . غواصّی می باید تا به گوهر ، راه برد و آنگاه هر غواصّی نی ، غواصّی نیکبختی ، چالاکی ، این علم ها و هنرها همچون پیمودن آب دریاست به طاس ، طریق یافتن گوهر ، نوعی دیگر است .
(فیه مافیه)

آموزش معماری

معماری منطبق بر زمینه
در کشورهای همسایه نظیر امارات متحده عربی نیز شاهد توجه به معماری منطقه ای هستیم ،در اینگونه معماری به فرهنگ ، شرایط اقلیمی و دانش فنی موجود توجه نشان داده می شود . ضمن تشکر از خانم اعیانی که متن زیر را ارسال نموده اند ، توجه علاقه مندان را به مطالعه این مقاله، جلب می نمائیم .
UNITED ARAB EMIRATES ARCHITECTURE
The vernacular architecture of the UAE reflected the traditional lifestyles and customs of the people. Resources were limited and the environment invariably harsh. Building materials were simple but were superbly adapted to the demands of lifestyle and climate. Easily portable tents provided shelter during tribal wanderings in the winter season. During the summer months spent in the date-palm plantations, home was an airy ‘arish made of palm fronds. ‘Arish were also common in the coastal fishing, pearling and trading settlements. Inland more permanent houses were built of stone guss (mud mixture made into blocks) and were roofed with palm trees leaves. Fossilized coral, cut in blocks, bonded with sarooj (a blend of Iranian red clay and manure), or a lime mixture derived from seashells, and plastered with chalk and water paste, was used extensively in coastal regions. These materials have very low thermal conductivity and were therefore ideally suited for the hot and Privacy and ventilation were important influences in the layout of the houses.
A central interior courtyard on to which all the rooms opened was restricted to family use. Cooking facilities were located at one end of the courtyard which also functioned as an eating and sleeping area in the hot summer months. The majilis or meeting rooms where the male members of the family entertained male guests were separate from. Although layout and nature materials helped in providing cool interiors, in many cases additional features such as wind towers were also used to improve ventilation. Decorative detail was confined to colorful floor rugs, intricate wooden lattice work on windows and ornate wooden outer doors. Decorative patterns were modeled on traditional Islamic designs. Public buildings were largely confined to forts which were seats of local government and mosques where the public congregated for prayer.
The economic prosperity and population explosion that was brought about by a massive injection of oil revenues had a huge social and cultural impact, not least of which was an immediate and urgent demand for public buildings and private housing. Modern designs, building materials and technology rapidly replaced vernacular architecture, which was soon confined to museums and heritage centers. In a very short space of time, sleek glass-fronted skyscrapers rapidly altered the urban landscape. Some of the earlier structures have not stood the test of time. However, in recent years well-designed, technologically-innovative buildings have become a feature in the major cities. Nowadays a concern for cultural continuity can be seen in the use of elements of traditional architecture in the design of new buildings as well as renewed efforts to preserve and
maintain traditional buildings.
http://uaeinteract.com/culture/architecture.asp

جمعه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۷

آموزش معماری

مطالعه(Study) و تحقیق(Research) :
تعاريف :
- تحقيق در لغت به معناي پژوهش، جستجو، كندوكاو و بررسي است . در اصطلاح بررسي و تلاش در زمينه اي خاص به هدف رسيدن به حقيقت و روشن شدن موضوع خاص با بكارگيري روش و شيوه هاي پذيرفته شده و عملي است.
لغت تحقيق مشتق از « حق » به معناي آنچه درست و استوار و ثابت است ميباشد . در اصطلاح علمي، « تحقيق » به معناي جستجو و تلاش توأم با انديشه و تفكر در پديده هاي معيني براي حل مسئله و كشف حقيقت است. بنابراين صرف ترجمه و تلخيص ، تحقيق خوانده نمي شود چرا كه اين عمل عرضه كار جديدي نيست. بلكه تنها احياي اثر كهن و يا ترجمه عيني اثر به زبان ديگر مي باشد.
- مطالعه يك فرآيند شرطي و اكتسابي جهت افزايش معلومات است . فرآيندي است كه مرحله به مرحله پيش مي رود و داراي بخش ها و روشهاي گوناگون ميباشد.

ماهيت مطالعه و تحقيق :‌
تحقيق را يك فعاليت منظم و مدون مي ناميم كه هدف از آن گسترش دانش و حقيقت است . علمي منظم و ارزشمند كه در نتيجه آن ، محقق به پاسخ سوالات مطرح شده در متن تحقيق دست مي يابد. در واقع تلاشي است براي كشف مسئله اي كه ذهن را به خود مشغول كرده است و يا تلاش براي يافتن پاسخ سوالي كه به آن پاسخ داده نشده است و در واقع هدف، كشف حقيقت مسئله است. آنچه در تحقيق شايان توجه است بررسي پديده هاي موجود و يافتن مسائل جديد و ايجاد ارتباط بين يافته ها و خلق يك مجموعه است. تجزيه و تحليل موضوع، انسان را به عناصر سازنده آن راهنمايي كرده و نقش و اهميت هر جزء از مسئله را نمايان مي كند.
با اين ديدگاه ، ماهيت تحقيق ، فعاليت پيگير و جستجوي فكري مداوم براي جداسازي حق از باطل مي باشد. همچنين براي تحقيق بايد به دنبال مسئله اي بگرديم كه براي ديگران يا براي خودمان ناشناخته است.
مطالعه نيز خود شامل مهارت هاي قبل از مطالعه، ايجاد آمادگي، پيش مطالعه، برنامه ريزي و ... مي باشد.از همه مهمتر آن است كه براي مطالعه مفيد بايستي به يك « روش » خاص مطالعه توجه شود و يا اينكه اين روش، به عادتي براي مطالعه تحميل شود. مطالعه خود دو جنبه دارد :
1- كمي 2- كيفي
- مطالعه كمي شامل مدت زمان مطالعه و مقدار مطالعه انجام شده در زمان مشخص است.
- مطالعه كيفي شامل مقدار يادگيري مطالب، تجزيه و تحليل، بسط معنايي، كاربردها و ... مي باشد.

تفاوت مطالعه و تحقيق :
با اين حال برخي ناآگاهانه واژه تحقيق را در مواردي به كار مي برند كه كاملا نادرست و نابجاست . بدين معني كه در مواردي، رونويسي از برخي صفحات يك يا چند كتاب و چيدن آن ها را در كنار يكديگر تحقيق مي نامند. در حالي كه تحقيق يك فرايند پيچيده است كه شامل مجموعه اي منظم از اعمال ويژه همراه با كاربرد متون خاص به منظور پاسخ گويي به يك سوال معين مي باشد. در اين فرآيند، يك سوال اساسي وجود دارد و نيز فرضيه يا فرضيه هايي كه به آزمون گذاشته مي شود. بنابراين تحقيق عبارت است از جستجو در امري به منظور دست يافتن به واقعيت و حقيقت آن كه داراي اصول و روش هاي مخصوص به خود نيز مي باشد ( البته در قلمرو علوم مختلف اصول و روش هاي تحقيق از يكديگر متفاوت اند.) اما مطالعه به معني خواندن كتاب يا هر نوشته ديگري مي باشد كه به منظور دقت در آن و يا افزايش اطلاعات صورت مي گيرد. اگرچه مطالعه نيز روش هاي خاص خود را دارد و از اصول و قواعد معيني پيروي مي كند ولي هرگز نمي توان اين دو را به جاي يكديگر به كار برد زيرا اصول و روش هاي مطالعه در مقايسه با اصول و قواعد حاكم بر تحقيق چندان پيچيده و گسترده نخواهد بود.

- منابع و مآخذ :
1- کتاب " روشهای تحقیق در معماری " ، تألیف لیندا گروت و دیوید یانگ، انتشارات دانشگاه تهران
2- کتاب " شیوه نامه تحقیقات ادبی" ، تألیف دکترشعبانی، دکترعباسی ودکترنوروز، انتشارات کنکاش دانش
3- کتاب " روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن" ،تألیف دکتر نادری و دکتر سیف نراقی ، نشر ارسباران
4-سایتهای اینترنتی : http://www.aftab.ir/ و www.study gs.net و www.negareshkadeh.blogfa

محمد حسینی- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری architect_hosseini@yahoo.com

شنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۸۷

عکس معماری

مدرسه ابتدایی گاندو
(به پست 26-02-2008 مراجعه کنید)

پنجشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۷

آموزش معماری

چیستی دکترای معماری (05)
ضمن تشکر از آقای مهندس کیوان صابری ، لیست نشریات ISI معماری را برای مراجعه و مطالعه علاقمندان ،ارائه می کنیم ؛
ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX - ARCHITECTURE
JOURNAL LIST
Total journals: 23

1. A + U-ARCHITECTURE AND URBANISM
Monthly
ISSN: 0389-9160
A & U PUBL CO LTD, 30-8 YUSHIMA 2-CHOME BUNKYO-KU, TOKYO, JAPAN, 113
2. ARCHITECT
Monthly
ISSN: 0746-0554
HANLEY WOOD, LLC, ONE THOMAS CIRCLE, NW, STE 600, WASHINGTON, USA, DC,
20005-5701
3. ARCHITECTURA-ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTE DER BAUKUNST
Semiannual
ISSN: 0044-863X
DEUTSCHER KUNSTVERLAG GMBH, NYMPHENBURGER STR 84, MUNICH,
GERMANY, 80636
4. ARCHITECTURAL DESIGN
Bimonthly
ISSN: 0003-8504
JOHN WILEY & SONS LTD, THE ATRIUM, SOUTHERN GATE, CHICHESTER,
ENGLAND, W SUSSEX, PO19 8SQ
5. ARCHITECTURAL DIGEST
Monthly
ISSN: 0003-8520
CONDE NAST PUBL INC, 4 TIMES SQUARE, NEW YORK, USA, NY, 10034
6. ARCHITECTURAL HISTORY
Annual
ISSN: 0066-622X
SOC ARCHITECT HIST GREAT BRIT, DEPT HISTORY OF ART, BIRKBECK COLLEGE,
MALET ST, LONDON, ENGLAND, WSIE 7HX
7. ARCHITECTURAL RECORD
Monthly
ISSN: 0003-858X
MCGRAW HILL INC, 1221 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10020
http://sunweb.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi (1 of 4)2008/03/14 08:23:51 •.•
Journal Format For Print Page: ISI
8. ARCHITECTURAL REVIEW
Monthly
ISSN: 0003-861X
EMAP BUSINESS PUBLISHING LTD, 151 ROSEBERY AVE, LONDON, ENGLAND, EC1R
4QX
9. ARCHITECTURE D AUJOURD HUI
Bimonthly
ISSN: 0003-8695
ARCHITECTURE AUJOURD HUI, 6, RUE LHOMOND, PARIS, FRANCE, 75005
10. ARQ
Tri-annual
ISSN: 0716-0852
EDICIONES ARQ, PONTIFICIA UNIV, CATOLICA CHILE, ESCUELA ARQUITECTURA,
LOS NAVEGANTES 1963, PROVIDENCIA, CHILE, 753 0092
11. BULLETIN MONUMENTAL
Quarterly
ISSN: 0007-473X
SOC FR ARCHEOLOGIE MUSEE MONUMENT FRANCAIS, PALAIS DE CHAILLOT AILE
DE PARIS, PARIS, FRANCE, 75016
12. DENKMALPFLEGE
Semiannual
ISSN: 0947-031X
DEUTSCHER KUNSTVERLAG GMBH, NYMPHENBURGER STR 84, MUNICH,
GERMANY, 80636
13. DESIGN ISSUES
Tri-annual
ISSN: 0747-9360
M I T PRESS, 238 MAIN STREET, STE 500, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142-1046
14. JOURNAL OF ARCHITECTURAL EDUCATION
Quarterly
ISSN: 1046-4883
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4
2ZG
15. JOURNAL OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS
Quarterly
ISSN: 0037-9808
http://sunweb.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi (2 of 4)2008/03/14 08:23:51 •.•
Journal Format For Print Page: ISI
SOC ARCHITECTURAL HISTORIANS, 1365 NORTH ASTOR ST, CHICAGO, USA, IL,
60610-2144
16. LANDSCAPE ARCHITECTURE
Monthly
ISSN: 0023-8031
AMER SOC LANDSCAPE ARCHITECTS, 636 EYE ST, NW, WASHINGTON, USA, DC,
20001-3736
17. LOTUS INTERNATIONAL
Quarterly
ISSN: 1124-9064
ELECTA PERIODICI SRL, VIA D TRENTACOSTE 7, MILAN, ITALY, 20134
18. OPEN HOUSE INTERNATIONAL
Quarterly
ISSN: 0168-2601
OPEN HOUSE INT ASSOC, URBAN INTERNATIONAL PRESS, PO BOX 74,
GATESHEAD, TYNE & WEAR, GREAT BRITAIN, ENGLAND, NE9 5UZ
19. PLACES-A FORUM OF ENVIRONMENTAL DESIGN
Tri-annual
ISSN: 0731-0455
DESIGN HISTORY FOUNDATION, C/O PLACES, PO BOX 1897, LAWRENCE, USA, KS,
66044-8897
20. SPACE
Monthly
ISSN: 1228-2472
SPACE MAGAZINE, 219 WONSEO-DONG, JONGNO-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, 110-
280
21. STUDIES IN THE HISTORY OF GARDENS & DESIGNED LANDSCAPES
Quarterly
ISSN: 1460-1176
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND,
OXON, OX14 4RN
22. TRANSACTIONS OF THE ANCIENT MONUMENTS SOCIETY
Annual
ISSN: 0951-001X
ANCIENT MONUMENTS SOC, ST ANNS VESTRY HALL, 2 CHURCH ENTRY, LONDON,
ENGLAND, EC4V 5HB
http://sunweb.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi (3 of 4)2008/03/14 08:23:51 •.•
Journal Format For Print Page: ISI
23. URBAN MORPHOLOGY
Semiannual
ISSN: 1027-4278
INT SEMINAR URBAN FORM, 2 AVE DE PARIS, VERSAILLES, FRANCE, 78000

Reference: http://sunweb.isinet.com.

چهارشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۷

آموزش معماری

روش تحقیق در معماری
تفاوت مطالعه و پژوهش

از آنجا که دانش و آگاهی انسان فطری نیست و بر اثر تجربه و مطالعه بدست می آید ، میتوان گفت اکتسابی است و بنابراین مطالعه روش بی نظیری است برای کسب معرفت درباره جهان که خود در لابه لای متون و دانش موجود ، قرار دارد.
ضمناً ،در مطالعه ما با بازخوانی و بازنگری موارد بررسی شده قبلی سر و کار داریم.
مطالعه یکی از بهترین ابزارهای تعلیم و تربیت مدرن است که دو جنبه را در بر می گیرد:
1- جنبه کمی که شامل مدت زمان مطالعه و مقدار مطالعه انجام شده در زمان مشخص است.
2- جنبه کیفی که شامل مقدار یادگیری مطالب ، بخاطرسپاری ، تجزیه و تحلیل و بسط معنایی و کاربردی و ... است.
هنگامیکه چیزی درحوزه مطالعات نیابیم و یک چالش نظری برای ما ایجاد شود ،کم کم به حوزه پژوهش وارد می شویم ،آنجا که هر نسل باید اطلاعاتی را بر اندوخته های پیشین بیافزاید و برای آیندگان به میراث گذارد.
پژوهش کشف باب های جدید علم با توجه به دانسته هاست که به تولید علم ، معارف بشری و راهکارهای مناسب برای پیشرفت و توسعه در تمام زمینه ها منجر می شود.

پژوهشگر باید به‌ فرایند تبدیل‌ داده‌ها ( data ) به‌ اطلاعات‌ ( information ) اهتمام‌ ورزد.
در پژوهش یک هدف کلی مطرح است و هدف اغلب شامل چندین هدف اختصاصی است که برای‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌ كلی‌ امكان‌ دارد اهداف‌ اختصاصی‌ یا گام‌های‌ اجرایی‌ داشته‌ باشیم‌ كه‌ اهمیت‌ آن‌ها در آن‌ است‌ كه‌ می‌توانند به‌ تنهایی‌ یك‌ هدف‌ به‌ حساب‌ آیند. با مطرح‌كردن‌ اهداف‌ اختصاصی‌، كل‌ طرح‌ قابل‌ تجسم‌ و درك‌ می‌شود. واژه‌هایی‌ كه‌ تعریف‌ عملیاتی‌ شده‌اند، می‌توانند اهداف‌ اختصاصی‌ یا مراحل‌ اجرایی‌ طرح‌ به‌ حساب‌ آیند.
اگر پژوهشگری‌ بخواهد نقش‌ یك‌ عامل‌ ( factor ) را در بروز یك‌ مشكل‌ بررسی‌ كند، یا اثر یك‌ مداخله‌ را بر تغییر یك‌ مشكل‌ مطالعه‌ نماید، باید فرضیه‌ ارائه‌ كند.
در پژوهش بیشتر نگرانی نه از جانب انجام تحقیق است بلکه از جانب نتایج واقعی حاصل از آن است.
دوباره باید تاکید کرد که پژوهش به معنای تولید دانش است نه انتقال آن و فرآیند پژوهش با کشف و یادگیری چیزهای نوین همراه است ، یعنی فرآیندی اندیشمندانه ، ادراکی و نوآور ، بنابراین شاید بتوان هر کار خلاقه ای را نوعی پژوهش نامید.
در حوزه هنر نیز هرگاه‌ هنر توأم‌ با پژوهش‌، نوآوری‌ و خلاقیت‌ باشد، می‌تواند به‌ درك‌ كلی‌ روح‌ جامعه‌ برسد.
پژوهش‌ هنر در سه‌ قلمرو كلی‌، به‌ «توصیف‌ وضعیت‌ هنرها» می‌پردازد؛ یعنی‌ به‌ معرفی‌ ؛

تفسیر و تأویل‌ موضوعات‌ هنر و آثار هنری‌ اهتمام‌ می‌ورزد؛

یا آن‌كه‌ «عوامل‌ اعتلا، رشد یا ركود هنرها» را شناسایی‌ می‌كند و

سرانجام‌ آن‌كه‌ با «انجام‌ مداخله‌» و ایجاد تغییرات‌ در عوامل‌ تأثیرگذار در موفقیت‌ یا عدم‌موفقیت‌ هنرها، موجبات‌ تعالی‌ آن‌ها را فراهم‌ می‌آورد.

این‌ها رسالت‌های‌ پژوهش‌ در هنرها است‌.
هدف‌ از تحقیق‌ رسیدن‌ به‌ واقعیت‌ است‌ و این‌ راه‌ باید به‌ روش‌ علمی‌ طی‌ شود تا این‌ هدف امكان‌پذیر گردد.


منابع و مآخذ :
۱ـ مقاله‌ی‌ «پژوهش‌ در هنر» نوشته‌ی‌ شیرین‌ بزرگمهر‌ در نشریه‌ی‌ فرهنگ‌ و پژوهش‌ ، (ویژه‌ی‌ صدمین‌ شماره)‌ آذر سال‌ ۱۳۸۱
2- مقاله "مطالعه چیست؟" نوشته مهدی جهانتاب برگرفته از سایت انتخاب
3-کتاب "روشهای تحقیق در معماری" نوشته لیندا گروت
4-لوح فشرده لغتنامه دهخدا تالیف استاد علی اکبر دهخدا
5- دائرةالمعارف- version 2 – 1994 Britannica

دانشجو: فرزان برادران رحیمی Farzan_baradaran_13@yahoo.com