خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

چهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۵

تحلیل

متجاوز از یکسال و نیم پیش که این وب لاگ فعالیت خود را با عنوان Archiclub آغاز کرد ، روند فعالیت خود را در سه مرحله پیش بینی نمودیم ؛ شناخت وب لاگ ، بررسی و تحلیل این پدیده و دست آخر اعلام نظر در خصوص آن . شاید بتوان گفت که چندی است خود بخود پای در مرحله تحلیل این تجربه گذاشته ایم و طبعاً در جایی که اقتضا کند به اعلام نظر و تصمیم گیری خواهیم پرداخت .
مبحث تحلیل ، طبعاً مجرد و مستقل از دو حوزه ماقبل و مابعد خود نبوده و در واقع در محیطی بازخوردی ، گذشته و تصوری از آینده با یکدیگر تعامل خواهند داشت. فضای تحلیلی نوعی تامل در روند فعالیت (ذهنی و عینی) ایجاد می کند ، شرایطی که اجازه می دهد حتی از خارج به سوژه توجه شود و بدون موضع گیری و جانبداری ، مطلب مورد بررسی و نقد قرارگیرد .
در باب موضوع وب لاگ ، شاید بتوان از دو مقیاس به تحلیل آن پرداخت ؛ در مقیاس عام و در مقیاس خاص .در مقیاس عام به اوضاع بالادست توجه می کنیم ؛ موضوع دنیای معاصر (جهان ارتباطات و مقتضیات آن) و در مقیاس خاص وب لاگ های تخصصی معماری (در حد امکان) و طبعاً وب لاگ خانه ایرانی را نقادانه بررسی می کنیم .
بروس آلسوپ صاحب نظر معماری در خصوص فضای کار معماری عقیده دارد که می بایست دارای دو ویژگی باشد ؛ 1- محیطی دلگرم کننده 2- سرشار از نقد آگاهانه . امیدوارم که بتوانیم در محیط تحلیلی یاد شده ، این دو فاکتور اصلی را لحاظ کرده و از این طریق به شرایط مناسب تری دست یابیم . نتایج نقد و تحلیل نیز قابل پیش بینی نمی باشد ولیکن با حفظ صحت و سقم در روشمندی فعالیت ، هر گونه دست آوردی مغتنم خواهد بود و باارزش .
لذا ورود به حوزه نقد و تحلیل را در این وب لاگ اعلام نموده و امید است تامل و تفکر (انتقادی) به عنوان جزئی جدایی ناپذیر همواره در فعالیتهای این وب لاگ جاری و ساری باشد .
در اینجا از کلیه دوستانی که تمایل به نقد و یا ارائه نظری در این ارتباط دارند ، همیشه استقبال می شود .